the exam syndrome

˙uıɯɐ
ɐʎuɯɐxǝ lɐuıɟ ıp ssɐd ɐsıq ƃuɐɹo ɐnɯǝs ɐƃoɯǝs
¡¡¡uɐɯǝʇ ɐʎ ʇɐƃuɐɯǝs
˙ɯɐxǝ lɐuıɟ ıƃɐl ƃuɐʎ ƃuɐɹo ɐnɯǝs ɐʎɐʞ ƃuısnd ıpɐɾ ɹɐʇu uɐʞ'ʞuop nʇıƃ ɐlɐdǝʞ 2ɹǝʇnd ǝʞɐd ɐƃƃu ǝǝǝǝ¿ɐƃƃu ıuı uɐsılnʇ ɐɔɐq ɐsıq˙˙ıɐʍǝpıɐq˙uɐɹnqıl uɐʇǝdǝɔ ɐsıq ɹɐıq ɯɐxǝ ıɐsǝlǝs ʇɐdǝɔ oʎoʎ ɐ oʎ˙ɥɐǝʎ llǝɥ ǝʞıl ƃuɐʎ ɯɐxǝ ssǝɹʇs ƃuɐɹo ɐnɯǝs˙ıuı ƃolq sılnu nʇʞɐʍ ıuɐɹ ɹɐɯɐʞıp ƃuɐpǝs nʞɐ

semangat exam semangat baca!
best regards
cuuuppss!!

>>>>numpang webcam rani buat foto2

Comments

Anonymous said…
yeah. aku bacanya ga pake balik2 kepala. hahaha

Popular Posts